Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật đang áp dụng

1. LU Ậ T - Luật xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 - Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 - Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 2. NGHỊ ĐỊNH - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 - Quản lý chi phí đầu tư...