Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thiết kế BVT