Đại hội cổ đông 2020

Nghị quyết Đại hội cổ đông 2020

Tài liệu Đại hội cổ đông 2020

1. Thư mời tham dự: Xem tại đây 2. Chương trình Đại hội: Xem tại đây 3. Dự thảo quy chế Đại hội: Xem tại đây. 4. Báo cáo HĐQT: Xem tại đây. 5. Báo cáo Ban TGĐ: Xem tại đây. 6. Báo cáo BKS: Xem tại đây. 7. Nội dung thông qua tại Đại hội: Xem tại đây. 8. Thông báo: Xem tại đây. 9. Quy chế bầu cử: Xem tại đây. 10. Báo cáo tài chính 2019: Xem tại đây.