Đại hội cổ đông 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY

Nghị quyết Đại hội cổ đông 2020

Tài liệu Đại hội cổ đông 2020

1. Thư mời tham dự: Xem tại đây 2. Chương trình Đại hội: Xem tại đây 3. Dự thảo quy chế Đại hội: Xem tại đây. 4. Báo cáo HĐQT: Xem tại đây. 5. Báo cáo Ban TGĐ: Xem tại đây. 6. Báo cáo BKS: Xem tại đây. 7. Nội dung thông qua tại Đại hội: Xem tại đây. 8. Thông báo: Xem tại đây. 9. Quy chế bầu cử: Xem tại đây. 10. Báo cáo tài chính 2019: Xem tại đây.