Tài liệu Đại hội cổ đông 2020

1. Thư mời tham dự: Xem tại đây

2. Chương trình Đại hội: Xem tại đây

3. Dự thảo quy chế Đại hội: Xem tại đây.

4. Báo cáo HĐQT: Xem tại đây.

5. Báo cáo Ban TGĐ: Xem tại đây.

6. Báo cáo BKS: Xem tại đây.

7. Nội dung thông qua tại Đại hội: Xem tại đây.

8. Thông báo: Xem tại đây.

9. Quy chế bầu cử: Xem tại đây.

10. Báo cáo tài chính 2019: Xem tại đây.

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: