Tài liệu Đại hội cổ đông 2022

1. Thư mời.tham dự: Xem tại đây.

2. Quy chế đại hội: Xem tại đây.

3. Quy chế nội bộ: Xem tại đây.

4. Quy chế hoạt động của HDQT: Xem tại đây.

5. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Xem tại đây.

6. Quy chế bầu bổ sung: Xem tại đây.

7. Báo cáo Hội đồng Quản trị: Xem tại đây.

8. Báo cáo Ban TGĐ: Xem tại đây.

9. Báo cáo BKS: Xem tại đây.

10. Tờ trình: Xem tại đây.

11. Điều lệ: Xem tại đây.

12. Phiếu biểu quyết: Xem tại đây.

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: