Tài liệu Đại hội cổ đông 2023

1. Thư mời tham dự: Xem tại đây.

2. Quy chế Đại hội: Xem tại đây.

3. Báo cáo Hội đồng quản trị: Xem tại đây.

4. Báo cáo Ban TGĐ: Xem tại đây.

5. Báo cáo Ban KS: Xem tại đây.

6. Tờ trình: Xem tại đây.

7. Phiếu biểu quyết: Xem tại đây.

8. Chương trình đại hội: Xem tại đây.

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: