Hoạt động nội bộ

Thông báo tháng 4 - 2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Kính gửi : CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn LICOGI thông báo lịch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016 dự kiến như sau: 1. Thời gian : 08 giờ - Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016 2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Nhà G1 Thanh Xuân Nam,...