Tin tức - Sự kiện

Tài liệu Đại hội cổ đông 2021

1. Thư mời.tham dự: Xem tại đây. 2. Xác nhận tham dự: Xem tại đây. 3. Chương trình đại hội: Xem tại đây. 4. Quy chế đại hội: Xem tại đây. 5. Báo cáo Hội đồng Quản trị: Xem tại đây. 6. Báo cáo Ban TGĐ: Xem tại đây. 7. Báo cáo BKS: Xem tại đây. 8. Tờ trình: Xem tại đây. 9. Nội dung chỉnh sửa điều lệ: Xem tại đây.