Tài liệu Đại hội cổ đông 2021

1. Thư mời.tham dự: Xem tại đây.

2. Xác nhận tham dự: Xem tại đây.

3. Chương trình đại hội: Xem tại đây.

4. Quy chế đại hội: Xem tại đây.

5. Báo cáo Hội đồng Quản trị: Xem tại đây.

6. Báo cáo Ban TGĐ: Xem tại đây.

7. Báo cáo BKS: Xem tại đây.

8. Tờ trình: Xem tại đây.

9. Nội dung chỉnh sửa điều lệ: Xem tại đây.

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: