Các văn bản pháp luật đang áp dụng

1. LUT

- Luật xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

- Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009

 

2. NGHỊ ĐỊNH

- Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014

- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015

- Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015

- Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015

- Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

- Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng: Nghị định 119/2015/NĐ-CP 13/11/2015

 

3. THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH

  - Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng: Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017

- Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng: Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

- Thông tư quy định về cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng: Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016

- Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng: Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015

- Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016

4. QUY CHUẨN , TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

4.1 Quy chuẩn

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/XD

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2010/BXD

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN 03:2012/BXD

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả: QCVN 09:2013/BXD

 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời: QCVN 17:2013/BXD

4.2 Tiêu chuẩn

- Khách sạn.Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5065:1990

- Phòng học trường phổ thông cơ sở.Yêu cầu vệ sinh học đường: TCVN 5713:1993

- Trường trung học - Yêu cầu thiết kế: TCVN 8794:2011

- Các công trình thể thao, bể bơi, tiêu chuẩn thiết kế TCVN 288:2004

- Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 362:2005

- Tiêu chuẩn Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn: TCVN 4879:1989

- Thiết bị phòng cháy và chữa cháy.Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy. Yêu cầu kĩ thuật TCVN 5040:1990

- Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế,lắp đặt và sử dụng TCVN 5760:1993

- Phòng cháy và chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế TCVN 6161:1996

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: