Giải ba thiết kế kiến trúc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

Dự án: Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

Thời gian: năm 2012

Tổ chức/ đơn vị trao giải thưởng: Ban chỉ đạo thi tuyển thiết kế kiến trúc

Địa điểm: tỉnh Hải Dương

Đơn vị nhận giải: Công ty cổ phần Licogi liên danh với công ty TNHH Plan Việt Nam