Giải thưởng văn học nghệ thuật thủ đô

Dự án: Cụm hỗn hợp cao tầng CT7

Chủ trì kiến trúc: Ths.Kts. Trần Hoàng Minh

Địa điểm: Khu đô thị mới Thịnh Liệt -Hà Nội

Đơn vị nhận giải: Công ty cổ phần Licogi liên danh với công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội - UAC

Thời gian: Năm 2012

Tổ chức/ đơn vị trao giải thưởng: Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật thủ đô